top of page

Amseroedd agor

Sesiwn bore: 8.45yb - 12.15yp Llun i Gwener

Sesiwn prynhawn: 11:15yb - 2:45yp Llun i Gwener

Trwy'r dydd: 8.45yb - 2.45yp Llun i Gwener

Ar gyfer y sesiwn bore rydym yn croesawu plant o'u pen-blwydd yn 2 oed, neu am ofal plant 30 awr am ddim, o'r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed. Rydym yn gofyn i blant fynychu am isafswm o 2 sesiwn yr wythnos er mwyn gallu setlo i mewn.

Ffioedd

Cost gofrestru plentyn: £25

Gofal trwy'r dydd: £38.50

2 oed (dim clwb cinio) Sesiwn bore/pnawn: £18.25

2-3/4 oed (gyda clwb cinio) Sesiwn bore/pnawn: £21

Gofal 30 awr - am ddim + 75c am y byrbryd

Rydym yn derbyn talebau gofal plant a cynllun gofal plant di-dreth.

Bwyd: Rydym yn cynnig byrbryd iach ymhob sesiwn ond yn gofyn i rieni baratoi pecyn bwyd i'w plant i ginio.

Gofal Cofleidiol: Mae'r Cylch yn cynnig gofal cofleidiol i Ysgol Hamadryad gan ei fod ar yr un safle. 

Cylch Cymraeg: Mae'r Cylch yn cynnig gofal drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ffordd wych o gyflwyno'r iaith i'ch plant.  Does dim rhaid i blant ddod o deuluoedd iaith Gymraeg, mae croeso i bob plentyn.

 

Staff y Cylch

Arweinydd - Catrin Roberts-Condon

Is Areweinydd: Rhian Craig

Cymorthwydd - Megan Pemberry 

 

Pwyllgor y Cylch

Cadeirydd a Person Cyfrifol: Rachael Freedman

Ysgrifenydd: Geraint Criddle

Trysorydd: Alex a Hana

Aelod Pwyllgor: Anna Fflur Jones a Charlotte Bowen

 

Session times

Morning Session: 8.45am - 12.15pm Monday to Friday.

Afternoon Session: 11:15am - 2:45pm Monday to Friday.

All day : 8.45am - 2.45pm Monday to Friday 

We welcome children from their 2nd birthday at the start of a new term, or for 30 hours free childcare, from the term after their 3rd birthday. We require children to attend for at least two sessions per week to give them the opportunity to settle in.

Fees

Registration fee: £25

Full Day Care: £38.50

2 yrs old (no lunch club): £18.25

2-3/4 yrs old (with lunch club ): £21

30 hours childcare - free + 75p for snack.

We accept childcare vouchers, as well as the tax free childcare scheme.

Food: We offer a healthy snack at every session but ask parents to provide a packed lunch for the children.


Wrap around: We offer a wrap around service to Ysgol Hamadryad as we are on the same site

Welsh medium childcare: We offer childcare through the medium of Welsh and it's an excellent way to introduce the language to your children.  No past knowledge or experience of the Welsh language is necessary, all children are welcome.

 

Cylch Staff

Leader - Catrin Roberts - Condon

Deputy Leader: Rhian Craig

Cylch assistant: Megan Pemberry

 

Cylch Committee

Chairperson and Responsible Person: Rachael Freedman

Secretary: Geraint Criddle

Treasurer: Alexa a Hana

Committee Member: Anna Fflur Jones a Charlotte Bowen

Mae gan bawb hawliau o ran sut mae eu gwybodaeth bersonol yn cael ei drin.  Mae’r Cylch Meithrin yn cydnabod bod angen trin yr wybodaeth hon mewn ffordd briodol a chyfreithlon.  Nod y Cylch Meithrin yw sicrhau y cedwir pob gwybodaeth am yr holl weithwyr cyflogedig, gwirfoddolwyr, myfyrwyr ar brofiad gwaith, ac aelodau o bwyllgor y cylch meithrin, rhieni/gofalwyr/gwarcheidwaid a’r plant yn ddiogel ac yn gyfrinachol yn unol â gofynion y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (RhGDC) (General Data Protection Regulation, GDPR). Y Cylch Meithrin yw’r rheolwr data ar gyfer unrhyw ddata personol sy’n cael ei brosesu.  Ni fydd gwybodaeth yn cael ei rhannu na’i ddatgelu i bersonau / asiantaethau nag sy’n gymwys i dderbyn yr wybodaeth.

Everyone has rights regarding how their personal information in treated. The Cylch Meithrin recognises the need to treat this information in an appropriate and lawful manner.  The aim of the Cylch Meithrin is to ensure that all information regarding employees, volunteers, students on work experience and members of the Cylch Meithrin committee, parents/carers/guardians and children is kept securely and confidentially as required by the General Data Protection Regulation (GDPR). The Cylch Meithrin is the data controller for any personal data processed.  No information will be shared or revealed to persons/agencies who are not
authorised to receive the information.

bottom of page